Antes de ir de colonias o a un campamento de verano, averigua si la instalación tiene todos los permisos oportunos para funcionar como una instalación juvenil. En estos últimos años, muchas empresas se aventuran a organizar actividades de tiempo libre como campamentos urbanos, campamentos de verano, casal de verano, etc y se llevan a cabo en diferentes lugares como colegios, escuelas, polideportivos, ayuntamientos, clubs deportivos, campings, hoteles, etc. ¿Están estos lugares legalizados para llevar a cabo estas actividades? Nuestra recomendación es que exigais ver el número de registro de las instalaciones juveniles de vuestra comunidad. Este número solo se otorga a todas aquellas instalaciones que han superado las más estrictas inspecciones y auditorias que son las que proporcionan seguridad y confianza a los padres, alumnos y a la comunidad educativa.

Las casas de colonias de English Summer S.A. y Edulònia cumplen estrictamente con la normativa vigente con los siguientes registros:

 • Vallclara: nº 199
 • Finca La Capella (Poblet): Nº 201
 • Finca Tamarit: Nº 51
 • Finca Prades: Nº 475
 • Albergue Campus-Cerdanya en donde realizamos el campamento de inglés de la Cerdanya:  Nº 462

Cataluña tiene una normativa muy especifica y para obtener el número de registro de instalaciones destinadas a actividades con niños y jóvenes de la Dirección General de Joventut de la Generalitat de Catalunya hay que cumplir con los siguientes requisitos:

 • Decret legislatiu 3/2010 de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior [PDF,502,11 KB.]
 • Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme [PDF,371,45 KB.]
 • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació [PDF,72,87 KB.]
 • Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación [PDF,33,64 KB.]
 • CTE. Código Técnico de la Edificación [PDF,192,54 KB.]
 • Documento básico. Seguridad de utilización [PDF,753,98 KB.]
 • Documento básico. Seguridad en caso de incendio [PDF,2,07 MB.]
 • Decret 135/1995, de 24 de març de 1995. Codi d’Accessibilitat de Catalunya [PDF,76,37 KB.]
 • Normes d’accessibilitat en l’edificació. Decret 135/1995, de 24 de març. Codi d’Accessibilitat de Catalunya [PDF,35,16 KB.]
 • Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental [PDF,145,09 KB.]
 • Decret 136/1999, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental i s’adapten els seus annexos [PDF,203,42 KB.]
 • Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 13671999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos [PDF,73,42 KB.]
 • Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis [PDF,418,32 KB.]
 • Resolució de 9 de maig per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental a les instal·lacions juvenils [PDF,46,25 KB.]
 • Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis [PDF,25,23 KB.]
 • NBE-CPI/96. Norma básica de la edificación. Condiciones de protección contra incendios en los edificios [PDF,240,77 KB.]
 • Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE CPI/91 [PDF,45,71 KB.]
 • Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals [PDF,54,35 KB.]
 • Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures [PDF,767,58 KB.]
 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic [PDF,64,88 KB.]
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les pisicines d’ús públic [PDF,22,29 KB.]
 • Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà [PDF,377,13 KB.]
 • Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano [PDF,68,33 KB.]
 • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi [PDF,137,27 KB.]
 • Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminiar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas [PDF,441,06 KB.]
 • Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats [PDF,98,24 KB.]
 • Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos [PDF,31,24 KB.]
 • Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene relativas a los productos alimenticios [PDF,50,57 KB.]
 • Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència [PDF,47,77 KB.]
 • Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència [PDF,36,27 KB.]
 • Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència [PDF,16,47 KB.]
 • Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac [PDF,106,54 KB.]
 • Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus [PDF,144,86 KB.]
 • Decret 55/1982, de 4 de febrer, sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments dedicats a aquest fi [PDF,20,93 KB.]
 • Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural [PDF,52,55 KB.]
 • Decret 140/2003, de 18 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves (DOGC núm. 3907 de 18 de juny de 2003) [PDF,66,42 KB.]
 • Decret 276/1994, de 14 d’octubre, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves [PDF,40,56 KB.]
 • Llei 38 /1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves [PDF,36,97 KB.]
 • Ordre de 25 de setembre de 1985, per la qual s’estableix la normativa per a l’obertura i funcionament de Cases de Colònies i Albergs de Joventut (DOGC núm. 609, de 6 de novembre de 1985) [PDF,24,52 KB.]
 • Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en matèria de joventut a les comarques (DOGC núm. 1779 de 04.08.1993) [PDF,32,94 KB.]